اخبار گوشی ها

با استفاده از نرم افزار کاربردی MathStep 1.3.2 می توانید معادلات ریاضی خود را به کمک تلفن همراه خود حل نمایید و خروجی آن را مشاهده نمایید . همچنین این نرم افزار روش حل مسئله را نیز قدم به قدم توضیح می دهد . از ویژگی های مهم این نرم افزار آن است که برای